Bureau Bloem biedt werkgevers arbeidsdeskundig advies

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Werkgevers en zieke werknemers zijn er in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor dat de werknemer weer aan het werk gaat.
Samen houdt u een re-integratiedossier bij. Daarin komen alle documenten die werkgever en werknemer tijdens het re-integratie traject opstellen, zoals verslagen, e-mails en formulieren.
Lees meer
De Wet Verbetering Poortwachter geeft duidelijk aan welke documenten in het dossier aanwezig moeten zijn:

 • Probleemanalyse (6 weken na ziekmelding)
 • Plan van Aanpak (8 weken na ziekmelding)
 • Evaluatie Plan van Aanpak (iedere 6 weken)
 • 42e week ziekmelding (na 42 weken)
 • Eerstejaarsevaluatie (na 52 weken)
 • Onderzoek mogelijkheden in het kader van het 1e en het 2e spoor
 • WIA aanvraag (week 91)

Voor meer informatie: www.uwv.nl.

Participatiewet

Om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking via betaald werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, is sinds 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de WsW en een groot deel van de Wajong en maakt de regels eenvoudiger.
Lees meer
De gevolgen van de nieuwe wet zijn voor elke doelgroep anders:

 • Gevolgen voor bijstandsgerechtigden: alle bijstandsgerechtigden krijgen te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen.
 • Gevolgen voor Wajongers: alleen jonggehandicapten die niet kunnen werken houden recht op Wajong.
 • Gevolgen voor WsW-ers: WsW-ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris. Sinds 1 januari 2015 is de instroom in de WsW gestopt. Dit geldt ook voor mensen met een WsW-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een WsW-plek.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

Daarnaast hebben werkgevers en overheid afgesproken om in de komende jaren te zorgen voor 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap, de garantiebanen.

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet na een jaar ziekte arbeidsdeskundig onderzoek worden gedaan. Daarin wordt onderzocht of uw zieke werknemer nog geschikt is voor het eigen werk, al dan niet met aanpassingen, of voor een andere functie in uw organisatie. Dat wordt spoor 1 genoemd. Kan uw werknemer niet meer in uw organisatie terugkeren, dan start spoor 2 en moet worden gezocht naar een andere functie bij een andere werkgever.

Neem contact op met Bureau Bloem voor het maken van een afspraak voor een arbeidsdeskundig onderzoek.

Arbeidsdeskundig Consult

Verzuim van medewerkers is een grote kostenpost die nogal eens onopgemerkt blijft bij werkgevers. Heeft u vragen die betrekking hebben op verzuim of de preventie daarvan? We denken graag met u mee over mogelijkheden om het verzuim van uw medewerkers terug te dringen.

Ondersteuning bij reïntegratie

Gedurende het ziekteverzuim is het belangrijk dat u als werkgever de regie houdt over de re-integratie  van uw werknemer. Verloopt de re-integratie moeizaam en heeft u een vraag over het wel of niet inzetten van een re-integratie traject? Verloopt het traject niet volgens plan en overweegt u een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV? Neem contact op met Bureau Bloem voor deskundig advies.

Werkplekonderzoek

Wilt u graag uw werknemer behouden in zijn eigen functie maar is het noodzakelijk om fysieke aanpassingen te verrichten? De arbeidsdeskundige komt graag langs voor een advies op maat. U kunt hierbij denken aan het verhogen of verlagen van een werkplek, het aanpassen van licht of een aangepaste stoel. De lijst met mogelijkheden is langer dan u denkt. Neem contact op met Bureau Bloem voor deskundig advies.

WGA Analyse en Advies

Heeft u ervoor gekozen om eigenrisicodrager te zijn voor de WGA (Werkhervatting  Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)? Als eigenrisicodrager bent u tien jaar verantwoordelijk voor uw werknemer als deze  een WIA-uitkering krijgt. Daarom is het van belang om arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. Neem contact op met Bureau Bloem voor deskundig advies.

De kosten voor een arbeidsdeskundig consult zijn afhankelijk van uw  vraag en omstandigheden. Neem contact op voor het aanvragen van een offerte.

Participatie Advies

Wilt u als werkgever een bijdrage leveren aan de Participatiewet en weten welke functies hiervoor geschikt zijn?
Bureau Bloem heeft sinds 2009 ervaring met de doelgroep van de Participatiewet en heeft diverse producten ontwikkeld om u te ondersteunen:

 1. Kennismaking met het bedrijf. In deze fase gaan we met elkaar in gesprek om te inventariseren wat uw visie is op het aannemen van mensen uit de participatiedoelgroep.
 2. Scan en bedrijfsanalyse; hierin onderzoeken we welke functies mogelijk geschikt zijn voor een werknemer uit de participatiedoelgroep.
 3. Matching; tijdens deze fase zoeken we naar passende juiste kandidaten, binnen ons eigen netwerk en de het netwerk van het UWV en de gemeente.
 4. Implementatie; tijdens deze fase maken we een plan, rekening houdend met de specifieke aandachtsgebieden van de werknemer. Ook onderzoeken we welke begeleiding de meest passende is.
 5. Nazorg; tijdens deze periode houden we een vinger aan de pols om ervoor te zorgen dat de plaatsing duurzaam is.

Bent u werkgever die graag wil investeren in deze doelgroep? Neem contact op met Bureau Bloem voor het maken van een offerte.

Coaching

Vindt u het belangrijk om periodiek coaching in te zetten om medewerkers gezond aan het werk te houden?

Er zijn diverse redenen waarom werknemers verzuimen. Ziekte kan een puur fysieke oorzaak hebben, maar bijvoorbeeld ook voortkomen uit schuldenproblematiek, verslaving of zorgen om een zieke partner. Aan langdurig verzuim gaat dan vaak een periode vooraf van verminderd functioneren en/of ziekte. Dergelijke signalen kunt u serieus nemen door op een vroeg moment een coach in te schakelen voor uw werknemer.

Bureau Bloem zet professionele coaches in om uw medewerker te begeleiden. De kosten zijn afhankelijk van de problematiek en het aantal gesprekken. Als u contact opneemt, dan komen we vrijblijvend bij u langs en maken een offerte op maat.

Over Louise

Bureau Bloem ben ik, Louise van der Voort, samen met professionals uit diverse disciplines die ik om me heen verzameld heb. Tot 2000 werkte ik als assistent export- manager. De functie paste goed bij mijn oorspronkelijke opleiding, HEAO International Management, maar totaal niet bij mij.

Ik ben gaan onderzoeken welk werk bij mij past en waarom. Dat blijkt werk te zijn met mensen die in beweging komen, passend werk vinden en behouden en re-integratie. In de 10 jaar dat ik op dit terrein werkzaam ben, was ik actief als trainer, als jobcoach en als vestigingsmanager.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als arbeidsdeskundige en inmiddels ben ik geregistreerd en gecertificeerd. Ik werk zelfstandig omdat ik het belangrijk vind om onafhankelijk professioneel advies te kunnen geven, als spin in het web tussen werkgever en werknemer.

Waarom dit bij mij past? Het gebied van “mens en werk” vind ik het leukste dat er is. Ik ken zowel de rol van werkgever als werknemer, heb veel kennis van de huidige arbeidsmarkt en wet- en regelgeving, een gezonde kijk op het functioneren van werknemers en zoek altijd naar de juiste oplossing.

Bovendien werk ik graag met mensen. Ieder mens is uniek en kleurrijk. Als mensen in beweging komen, zie ik altijd groei en bloei. Toen ik een naam zocht voor mijn bedrijf, kwam daarom onmiddellijk de associatie met bloemen. Vandaar de naam Bureau Bloem.