Home_Banner

Bureau Bloem biedt werkgevers deskundig advies. Neem contact op als u kennis wilt maken voor:


Onze diensten hebben betrekking op dienstverlening in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en de Participatiewet.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is ingesteld om langdurig ziekteverzuim terug te dringen. Werkgevers en zieke werknemers zijn er in de eerste twee ziektejaren samen verantwoordelijk voor dat de werknemer weer aan het werk gaat. Samen houdt u een re-integratiedossier bij. Daarin komen alle documenten die werkgever en werknemer tijdens het re-integratie traject opstellen, zoals verslagen, e-mails en formulieren.

De Wet Verbetering Poortwachter geeft duidelijk aan welke documenten in het dossier aanwezig moeten zijn:

  • Probleemanalyse (6 weken na ziekmelding)
  • Plan van Aanpak (8 weken na ziekmelding)
  • Evaluatie Plan van Aanpak (iedere 6 weken)
  • 42e week ziekmelding (na 42 weken)
  • Eerstejaarsevaluatie (na 52 weken)
  • Onderzoek mogelijkheden in het kader van het 1e en het 2e spoor
  • WIA aanvraag (week 91)

Voor meer informatie: www.uwv.nl.

Participatiewet

Om ervoor te zorgen dat meer mensen met een beperking via betaald werk kunnen deelnemen aan de maatschappij, is sinds 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht. De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand, de WsW en een groot deel van de Wajong en maakt de regels eenvoudiger. De gevolgen van de nieuwe wet zijn voor elke doelgroep anders:

  • Gevolgen voor bijstandsgerechtigden: alle bijstandsgerechtigden krijgen te maken met dezelfde arbeidsverplichtingen.
  • Gevolgen voor Wajongers: alleen jonggehandicapten die niet kunnen werken houden recht op Wajong.
  • Gevolgen voor WsW-ers: WsW-ers met een vast dienstverband houden hun baan en hun salaris. Sinds 1 januari 2015 is de instroom in de WsW gestopt. Dit geldt ook voor mensen met een WsW-indicatie die op de wachtlijst stonden voor een WsW-plek.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl.

Daarnaast hebben werkgevers en overheid afgesproken om in de komende jaren te zorgen voor 125.000 nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap, de garantiebanen.