En de uitbetaling van de transitievergoeding vanaf 1-1-2020

Hoe ontstaat een slapend dienstverband?

Een van uw werknemers is bijna 2 jaar ziek. In deze periode mag u de werknemer niet ontslaan. Dit mag pas na 2 jaar ziekte (uitzonderingen daargelaten). Bij ontslag bent u verplicht om een transitievergoeding te betalen. Door uw werknemer op papier nog in dienst te houden, hoeft u deze vergoeding niet uit te keren. We spreken dan van een slapend dienstverband. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar het vermoeden is dat duizenden werknemers zo’n slapend dienstverband hebben. Is zo’n slapend dienstverband wel handig voor u en uw werknemer?

Wat is een transitievergoeding?

Vanaf 1 juli 2015 heeft een werknemer bij zijn ontslag recht op een geldbedrag, de zogeheten transitievergoeding. Deze vergoeding vervangt de oude kantonrechtersformule. De werknemer kan de vergoeding bijvoorbeeld gebruiken voor omscholing of voor outplacement. Direct op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Hierdoor zijn er nieuwe regels van kracht rondom de transitievergoeding.

Voorheen moest de werknemer minimaal 2 jaar in dienst zijn voordat hij in aanmerking kwam voor zo’n vergoeding. Nu met de WAB wordt de vergoeding al vanaf de eerste werkdag berekend. Ook is de rekenmethode aangepast. Op de site Ondernemersplein leest u hier alles over. U vindt daar ook een rekenhulp voor de nieuwe berekening.

Een slapend dienstverband wel of niet ontbinden?

Als werkgever kun je besluiten om het dienstverband pas te ontbinden als de werknemer zijn AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Want dan heeft de werknemer toch geen recht meer op een transitievergoeding. Dit heeft wel enige nadelen.

Nadelen van slapend dienstverband voor de werkgever

Het aanhouden van een dienstverband op papier levert de nodige nadelen voor u op. Gedurende het dienstverband blijft u in sommige gevallen namelijk verantwoordelijk voor de re-integratie van de zieke werknemer. Wanneer de werknemer hersteld is, bent u verplicht om hem weer in dienst te nemen. Er is immers nog een dienstverband. Een ander bijkomend risico is dat hoe langer u de werknemer slapend in dienst houdt, hoe hoger de transitievergoeding wordt. En die moet u uitbetalen bij ontbinding van het arbeidscontract.

Verschillende meningen over het ontbinden van een slapend dienstverband

Behalve dat deze constructie voor u nadelige effecten heeft, kan de werknemer hier ook niets mee. Het arbeidscontract is en blijft een ‘leeg huis’. De werknemer wil daarom maar al te graag af van zijn slapend dienstverband. Met hulp van een rechtszaak kan hij afdwingen om het contract te laten ontbinden. In het verleden gebeurde dit vaak. Verschillende rechters oordeelden dat het slapend dienstverband wettelijk niet verboden is. Zelfs niet als het aantoonbaar is dat u dit deed om geen transitievergoeding te hoeven betalen. Hoe dan wel te handelen? De rechtbank in Limburg heeft tenslotte aan de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland, om advies gevraagd.

Uitspraak advocaat – generaal van de Hoge Raad

Op 8 november 2019 bracht de advocaat – generaal Ruth de Bock haar advies uit. Samenvattend komt het hierop neer: werknemers kunnen hun slapend dienstverband laten ontbinden en hebben recht op de opgebouwde transitievergoeding.

Regeling compensatie

Om werkgevers financieel niet te benadelen, is er een wet in werking getreden. De Regeling compensatie transitievergoeding bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit met als doel werkgever te compenseren in het betalen van de transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers deze compensatie via het UWV aanvragen. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 voor alle ontslagen van langdurige zieke werknemers. De compensatieregeling wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Avf).

Hoe kom ik in aanmerking van de Regeling compensatie transitievergoeding?

Vanaf 1 april 2020 kunt u door het invullen van een formulier via het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding. Om in aanmerking te kunnen komen, gelden wel bepaalde voorwaarden:

  • de arbeidsovereenkomst is geëindigd of wordt beëindigd bij langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid.
  • Bij het eindigen van het dienstverband is/was de werknemer nog ziek. 
  • U betaalt de transitievergoeding waar de werknemer recht op heeft. Of heeft dit inmiddels al betaald. 

Na uw aanvraag onderzoekt het UWV of u in aanmerking komt. Wat hoogte van de compensatieregeling is, hangt van enkele zaken af.

Documenten goed bewaren

Vraagt u de compensatieregeling aan? Bewaar dan alle documenten die gaan over het einde van het dienstverband en de reden van beëindiging. Daaronder valt ook de berekening van de transitievergoeding.